Odvozené fyzikální jednotky

Název veličinyRozměrNázev jednotkyZnačka
aktivitas-1becquerelBq
dávkam2.s-2grayGy
ekvivalentní dávkam2.s-2sievertSv
elektrická kapacitam-2kg-1.s4.A2faradF
elektrická vodivostm-2.kg-1.s3.A2siemensS
elektrické napětí, el. potenciál, elektromotorické napětím2.kg.s-3.A-1voltV
elektrický nábojs.AcoulombC
elektrický odporm2.kg.s-3.A-2ohmΩ
energie, práce, teplom2.kg.s-2jouleJ
indukčnost, vzájemná indukčnostm2.kg.s-2.A-2henryH
katalytická aktivitamol.s-1katalkat
kmitočets-1hertzHz
magnetická indukcekg.s-2.A-1teslaT
magnetický indukční tokm2.kg. s-2.A-1weberWb
prostorový úhel1steradiánsr
rovinný úhel1radiánrad
sílam.kg.s-2newtonN
světelný tokcdlumenlm
osvětlením-2.cdluxlx
tlak, mechanické napětím-1.kg.s-2pascalPa
výkonm2.kg.s-3wattW

Charakter odvozených fyzikálních jednotek

JednotkaCharakter
becquerel Aktivita radionuklidu, v němž dochází průměrně k jedné přeměně za 1 sekundu.
coulomb Elektrický náboj, jenž proteče vodičem při stálém proudu 1 ampéru za dobu 1 sekundy.
farad Kapacita elektrického kondenzátoru, který při napětí 1 voltu pojme náboj 1 coulombu.
gray Dávka, při níž ionizující záření předá 1 kilogramu dané látky střední energii 1 joule.
henry Vlastní indukčnost uzavřeného obvodu, v němž vzniká elektromotorické napětí 1 voltu, jestliže se elektrický proud procházející tímto obvodem rovnoměrně mění o 1 ampér za sekundu.
hertz Kmitočet periodického jevu, jehož perioda trvá 1 sekundu.
joule Práce, kterou vykoná stálá síla 1 newtonu působící ve směru síly po dráze 1 m.
lumen Světelný tok vyzařovaný do prostorového úhlu 1 steradiánu bodovým zdrojem, jehož svitivost je ve všech směrech 1 kandela.
lux Osvětlení plochy, na jejíž každý čtverečný metr dopadá rovnoměrně rozdělený světelný tok 1 lumenu.
katal Vzestup látkového toku reakce díky působení enzymu.
newton Síla, která uděluje tělesu o hmotnosti 1 kg zrychlení 1 m.s-2.
ohm Odpor vodiče, v němž stálé napětí 1 voltu mezi konci vodiče vyvolá proud 1 ampéru, nepůsobí-li ve vodiči elektromotorické napětí.
pascal Tlak, který vyvolá síla jednoho newtonu rovnoměrně působící na plochu o obsahu 1 m2 kolmou ke směru síly.
radián Rovinný úhel, u něhož poměr příslušné délky kruhového oblouku opsaného z vrcholu úhlu k poloměru oblouku se rovná 1.
siemens Vodivost vodiče, jehož odpor je 1 ohm.
sievert Součin absorbované dávky v gray a jakostního faktoru.
steradián Prostorový úhel, u něhož poměr obsahu plochy vytknuté příslušným kuželem na povrchu koule, jež má střed ve vrcholu úhlu, ke druhé mocnině poloměru koule se rovná 1.
tesla Magnetická indukce, při níž je v ploše s obsahem 1 čtverečného metru umístěné kolmo ke směru magnetické indukce magnetický indukční tok 1 weberu.
volt Napětí mezi konci vodiče, do něhož stálý proud 1 ampéru dodává výkon 1 wattu.
watt Výkon, při němž se vykoná práce 1 joulu za 1 sekundu.
weber Magnetický indukční tok, který indukuje v závitu jej obepínajícím elektromotorické napětí 1 voltu, zmenšuje-li se tento tok rovnoměrně tak, že za 1 sekundu zanikne.


Zdroj: Laboratorní průvodce, 2009VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.