Trojúhelník

Mnohoúhelník se třemi vrcholy a třemi stranami. Má tři vnitřní úhly, součet těchto úhlů je přesně 180 stupňů.

Trojúhelník. Zdroj: Wikipedia.orgÚhly trojúhelníku. Zdroj: Wikipedia.org Výšky trojúhelníku. Zdroj: Wikipedia.orgTěžnice a těžiště trojúhelníku. Zdroj: Wikipedia.org Výšky trojúhelníku. Zdroj: Wikipedia.org

Značení trojúhelníku

A,B,C vrcholy trojúhelníku
a,b,c strany trojúhelníku (strana a je na protější straně od vrcholu A)
va,vb,vc výšky trojúhelníku (kolmice od strany trojúhelníku k protějšímu vrcholu
Pa,Pb,Pc paty výšky trojúhelníku (bod, kde výška kolmo protíná svou stranu
V ortocentrum trojúhelníku (bod, kde se protínají všechny tři výšky)
ta,tb,tc těžnice trojúhelníku (spojnice mezi vrcholem a středem protější strany)
T těžiště trojúhelníku (bod, kde se protínají všechny tři těžnice)
sa,sb,sc střední příčky trojúhelníku (spojnice středů mezi dvěma stranami
Sa,Sb,Sc středy stran trojúhelníku (bod v polovině strany)
α,β,γ vnitřní úhly trojúhelníku (součet je roven 180 stupňů)
α',β',γ',α",β",γ" vnější úhly trojúhelníku (dva u každého vrcholu)
S obsah trojúhelníku (nejjednodušší výpočet: strana * výška / 2)
o obvod trojúhelníku (součet všech tří stran)

Vlastnosti trojúhelníku

 • Součet všech tří vnitřních úhlů trojúhelníku je roven 180 stupňům
 • Součet dvou libovolných stran je vždy delší než strana třetí
 • Druhy trojúhelníku podle stran:
  • obecný (různostranný) - žádné dvě strany nejsou shodné, trojúhleník není osově ani středově souměrný
  • rovnoramenný - dvě strany jsou shodné, je osově souměrný
  • rovnostranný - všechny strany jsou shodné, je osově a středově souměrný, těžiště + ortocentrum + středy kružnic vepsané a opsané jsou v jednom bodě
 • Druhy trojúhelníku podle úhlů:
  • ostroúhlý - všechny vnitřní úhly jsou ostré (menší než 90 stupňů)
  • pravoúhlý - jeden vnitřní úhel je pravý (90 stupňů), ostatní ostré, platí zde Pythagorova věta, Euklidovy věty a Thaletova věta
  • tupoúhlý - jeden vnitřní úhel je tupý (větší než 90 stupňů), ostatní ostré

Obsah (plocha) a obvod trojúhelníku

obvod o = a + b + c

obsah S = a * va / 2

obsah dle Heronova vzorce s využitím obvodu: S = √(s*(s-a)*(s-b)*(s-c)), kde s=o/2

další složitější výpočty hledejte ve zdrojích ;-)


Zdroj: Wikipedia.org, Planimetrie.chytrak.cz 2014

Planimetrie, rovinné útvary
 Trojúhelník -  Čtverec -  Obdélník -  Kružnice a kruh
 Rovnoběžník, Kosodélník -  Lichoběžník -  Kosočtverec -  Pravidelný pětiúhelník -  Pravidelný šestiúhelník
 Vzorečky (obvody, obsahy, atp.)


VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)






Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.