Zkratky v IT (Informačních technologiích)

ZkratkaPopis
DNSco je DNS? co znamená DNS?
(Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který převádí IP adresy (např. 192.168.123.12) na doménové jména (např. www.vsb.cz) a naopak. Protokol používá port 53 a transportní protokoly TCP i UDP. 
DHCPco je DHCP? co znamená DHCP?
(Dynamic Host Configuration Protocol) je aplikační protokol. Používá se pro automatické přidělování IP adres počítačům v síti. Uživatelé si na počítači v souvislosti s připojením k síti nemusí nic nastavovat.Pracuje na protokolu UDP a portech 67 (server) a 68 (klient).
Ethernetco je ethernet?
Je to jeden z nejpoužívanějších typů lokálních sítí. Propojuje se pomocí koaxiálních kabelů (starší řešení), kroucené dvojlinky (v součastnosti nejpoužívanější) a optického kabelu. Verze Ethernetu se dělí podle přenosové rychlosti: 10Mbit/s , 100Mbit/s , 1Gbit/s a 10Gbit/s.
Firewallco je firewall?
Je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi, či mezi sítí a počítačem. Mohou být softwarové i hardwarové.
FTPco je FTP? co znamená FTP?
(File Transfer Protocol) je protokol určený k přenosu souborů mezi dvěma počítači, na kterých mohou běžet rozdílné Operační Systémy. Pracuje na principu klient-server, tzn. že jeden počítač (server) data poskytuje a druhý (klient) se k serveru připojuje. Pracuje na protokolu TCP a portech 20 a 21. 
Hardwareco je harwdare?
Anglický výraz pro veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače. Např. (Procesor,Základní deska,Harddisk)
HTTP(s)co je HTTP? co znamená HTTP?
(Hyper Text Transfer Protocol) je momentálně nejpoužívanější protokol pro přenos hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Dokáže přenášet také i jakýkoliv soubor (jako e-mail). Verze HTTPS umožnuje posílat data šifrovaná a tím i lépe zabezpečená.Pracuje na protokolu TCP a portu 80.
IDMco je IDM? co znamená IDM?
(Identity Manager) je to nástroj pro centrální správu uživatelských účtů v síti. Komunikace s koncovými systémy probíhá pomocí nativních protokolů (např. LDAP).Takovým Identity Managerem je například Novell Netware.
IMAPco je IMAP? co znamená IMAP?
(Internet Message Access Protocol) je protokol přístupu ke zprávám elektronické pošty. Umožňuje přístup k vaší poště na serveru bez potřeby stahovat tuto poštu na váš počítač. Máte proto přístup k elektronické poště i pokud pracujete na více počítačích. Pracuje na protokolu TCP a portu 143.
infringementzasahování do cizích práv, přestoupení zákona. Copyright Infringement - porušení autorských práv
IPco je IP? co znamená IP?
Internet Protocol (viz níže)
Intellectual Property - duševní vlastnictví
IPv4(Internet Protocol version 4) je datový protokol používaný pro přenos dat v počítačových sítích. Je to základní protokol Internetu. Kazdé zařízení v sítí komunikující tímto protokolem má tzv. IP adresu. IPv4 používá 32bitové IP adresy (192.168.123.123). Do budoucna se počítá s přechodem na IPv6.
IPv6(Internet Protocol version 6) tato verze oproti IPv4 používá 128bitové IP adresy (2001:718:1001:9e:250:4ff:fe46:c934) a počítá se, že v budoucnu nahradí stávající IPv4, jelikož 32bitové adresy verze 4 již pozvolna docházejí.
ITco je IT? co znamená IT?
Informační technologie
LDAP(Lightweight Directory Access Protocol) je to protokol používaný pro přístup a ukládání dat na adresářový server. Tzn. je vhodný k práci  s informacemi o uživatelích v databázi apod..   
Novell NetwareJedná se o síťový operační systém, zaměřený plně na Internet. Obsahuje v sobě DNS,DHCP,webový server,databázový server (Oracle 8),Javu apod..
Operační  systémProstředí, ve kterém pracují uživatelské programy, např. Microsoft Windows XP, Microsoft Vista nebo Linux Ubuntu.
PCco je PC? co znamená PC?
(Personal Computer) je to anglická zkratka pro osobní počítač. 
POP3co je POP3? co znamená POP3?
(Post Office Protocol version 3) je internetový protokol přístupu ke zprávám elektronické pošty, který se používá pro stahování emailových zpráv ze vzdáleného serveru na váš počítač. Zprávy se po stažení ze serveru smažou a zůstavají již pouze ve vaši poštovní schránce na počítači.
Proxyco je Proxy?
Proxy server funguje jako prostředník mezi uživatelem a serverem. Přeposílá požadavky od uživatele na server a odpovědi od serveru zase zpátky uživateli. Proxy se používá z důvodů kontroly dat od uživatele, k zaručení soukromí uživatele, k bezpečnosti komunikace apod.. 
Serverco je server?
Tím to slovem bývá označován počítač (hardware) nebo software, který nabízí určité služby jiným počítačům či programům. V Unixu bývá srver nazýván "démon" (anglicky deamon). Většinou se využívá v počítačových sítích (např. webový server,databázový server,proxy server).
SMTPco je SMTP? co znamená SMTP?
(Simple Mail Transfer Protocol) je internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi počítači. Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a příjemcem; zpráva je doručena do schránky příjemce, ke které potom může uživatel kdykoli (off-line) přistupovat .Pracuje na protokolu TCP a portu 25.
Softwareco je software?
Anglický výraz pro programové vybavení počítače.Je to sada všech počítačových programů umístěných v počítači. Software vzniká jeho programováním.
SSHco je SSH? co znamená SSH?
(Secure Shell) Je protokol umožňující bezpečnou komunikaci mezi dvěma počítači pomocí šifrování přenášených dat. Je to i název programu který toto spojení poskytuje.SSH funguje metodou klient-server. Pracuje na protokolu TCP a portu 22.
TCPco je TCP? co znamená TCP?
(Transmission Control Protocol) je jedním ze základních protokolů internetu. Použitím TCP mohou aplikace na počítačích v síti vytvořit mezi sebou spojení, přes které mohou přenášet data. Protokol garantuje spolehlivé doručování a doručování ve správném pořadí.
Telnet(Telecommunicatons Network)  Tento protokol dovoluje uživateli počítače připojit se ke vzdálené stanici a po navázání spojení, může zadávat příkazy, které budou prováděny jako kdyby byly napsány přímo na klávesnici vzdáleného počítače.Pracuje na protokolu TCP a portu 23.
UDPco je UDP? co znamená UDP?
(User Datagram Protocol) přenáší data mezi počítači v síti, ale narozdíl od TCP nezaručuje, zda se přenášené data neztratí, nezmění pořadí, nebo zda některé data nedoručí dvakrát. Díky tomu je UDP pro lehké a časově citlivé účely rychlejší a efektivnější.
URLco je URL? co znamená URL?
(Uniform Resource Locator) Je to řetězec znaků s definovanou strukturou, který slouží k přesné specifikaci umístění zdrojů informací  na Internetu. URL definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj zpřístupnit (např. http://www.vsb.cz).
Webový prohlížečProgram určený pro prohlížení Internetových webových stránek, např. Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox nebo Opera.
Wi-fi(Wireless fidelity) Je to standard pro bezdrátovou lokální počítačovou síť. Je určená k propojení mobilních zařízení jako jsou PDA, Notebook. Používá se také k bezdrátovému připojení k Internetu.
WWWco je WWW? co znamená WWW?
(World Wide Web), ve volném překladu „Celosvětová pavučina“, je označení pro aplikace internetového protokolu HTTP. Je tím myšlena soustava propojených hypertextových dokumentů.


Zdroj: IDOC VŠB TU Ostrava 2011,

VĚČNÝ KALENDÁŘ
Co bylo za den (1900-2050)


Informace na tomto webu jsou veřejně dostupné a čerpají z různých zdrojů, které jsou uvedeny.
Autor webu (petr@skaut.cz) nenese odpovědnost za případné použití chybných informací.